15 oktober 2015

Wet- en Regelgeving

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een Europese verordening en van toepassing in alle EU-lidstaten. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat nieuwe en strengere regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

In ons Privacystatement staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Klik op deze link voor het Privacystatement van Psychologenpraktijk Maas en Waal.