6 april 2012

Werkwijze

Verwijzing
U komt bij de huisarts met psychische klachten. Als uw huisarts vermoedt dat er geen sprake is van een stoornis zal hij u zelf begeleiden of verwijzen naar de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg) in de huisartsenpraktijk zelf.  Als uw huisarts vermoedt dat er wel sprake is van een diagnose op psychisch gebied (bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis), verwijst hij u naar de Generalistische Basis GGZ  of naar de Specialistische GGZ. Het gaat hierbij om een vermoeden van een diagnose die door uw psycholoog bevestigd moet worden.  Mocht de behandeling niet vergoed worden door de verzekeraar, omdat  er geen sprake is van een stoornis, dan heeft u de keuze uw gesprekken zelf te betalen (€124,16 per gesprek) of terug verwezen te worden naar de huisarts.

Aanmelding
Uw huisarts heeft u verwezen voor Generalistische Basis GGZ, óf u wilt op eigen initiatief een afspraak maken. U kunt uzelf online aanmelden of telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Intake
Na de aanmelding volgt de eerste afspraak voor een intake. Afspraken kunnen face tot face op de praktijk plaatsvinden. Digitale zorg is ook een mogelijkheid. Onder digitale zorg verstaan we digitale vormen van behandeling, zoals E-health en online consulten. Onder een online consult verstaan wij een behandeling die plaatsvindt door middel van screen-to-screen contact. In deze intake worden vragen gesteld over onder andere uw klachten, uw voorgeschiedenis en wordt uw hulpvraag besproken.
In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostiek- en evaluatievragenlijsten.

Diagnose en behandeling
Na de intake en het eventuele psychologisch onderzoek wordt door uw psycholoog bekeken of uw diagnose in aanmerking komt voor vergoeding. Ook schat uw psycholoog in hoe lang de duur van de behandeling is. Daarna wordt een behandelvoorstel besproken waarin een (voorlopige) diagnose is gesteld. Ook wordt besproken welke vorm van begeleiding of behandeling het beste aansluit bij de problemen, vragen en mogelijkheden. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst, de duur en aard van de problemen en klachten, maar ook van het doel van de behandeling. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen en vragen te stellen. Voorts worden afspraken gemaakt over de frequentie van de sessies. Er wordt daarbij van u een actieve werkhouding verwacht. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorgen wij in overleg met u en uw huisarts, voor de juiste doorverwijzing.
Tijdens de gehele behandeling staat Samen beslissen centraal: vooraf expliciet bespreken dat er keuzes zijn, samen de zorgbehoefte en het behandeldoel bepalen, samen opties afwegen én met elkaar de behandeling evalueren en bijstellen waar nodig.

Afsluiting
Elke behandeling wordt afgerond middels een afsluitend gesprek. Hierin wordt teruggeblikt op het behandeltraject maar ook vooruitgekeken op de toekomst door bijvoorbeeld leerdoelen te stellen, valkuilen te formuleren en advies mee te geven.

Routine Outcome Monitoring (ROM)
In onze praktijk vinden wij de kwaliteit van onze behandelingen erg belangrijk. Daarom vragen wij u deel te nemen aan ROM. Dit betekent dat u tijdens de behandeling een of meermalen wordt gevraagd klachtenvragenlijsten in te vullen om zodoende het resultaat van de therapie te meten en om indien nodig de behandeling bij te stellen. Bij afsluiting van de behandeling wordt u wederom gevraagd dezelfde vragenlijst en daarnaast een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. De bedoeling van deze laatste lijst is om te onderzoeken hoe tevreden u bent over de praktijk, de behandelaar en de behandeling.
Zicht op kwaliteit en transparantie staat ook hoog op de agenda van politici, de overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars. Op praktijkniveau, dus volledig geanonimiseerd, leveren we deze gegevens aan aan de NZA. Deze instantie is door de overheid aangewezen om behandelingseffecten op landelijk niveau in kaart te brengen en te bewaken.