1 september 2016

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt vanaf 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Een onderdeel van deze wet is:

  • Veilige incidentmelding (vim) (1-7-2016)

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten inonze praktijk, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, kan leiden of had kunnen leiden. Bij een bijna-incident wordt door het tijdig opmerken van de gebeurtenis voorkomen dat de patiënt schade lijdt. Veilig incidentmelden (vim) betekent dat de procedure de veilige omgang met de gegevens moet waarborgen. Dat wil zeggen dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor degen(n) die betrokken is (zijn) bij het onderzoeken van de incidenten, en dat de gegevens niet worden gebruikt als bewijs in gerechtelijke procedures en maatregelen tegen zorgverleners, tenzij het gaat om calamiteiten of geweld in de zorgrelatie. Een veilig klimaat is namelijk een voorwaarde voor openheid over incidenten. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid ten goede, en daarmee ook het werkplezier.
Indien er sprake is van een over incident (waarbij u betrokken bent) met merkbare gevolgen, zullen wij een aantekening maken in uw patiëntdossier van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident, de namen van de betrokkenen, en de genomen maatregelen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen.Ook zullen wij incidenten apart, dat wil zeggen los van het patiëntdossier, registreren en daarbij noteren welke maatregelen wij naar aanleiding hiervan hebben ondernomen. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis in de zorgverlening die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kan leiden.

Wij hanteren hiervoor de volgende VIM registratieprocedure:

Stap 1: REGISTRATIE
Registreren het (bijna)incident geanonimiseerd in een bestand op een pc voorzien van plaats en  datum.

Stap 2: ANALYSE
Onderzoek en analyseren van het (bijna)incident.

Stap 3: BESPREKING
Bespreking van het (bijna)incident met collega’s, bijvoorbeeld in intervisieverband of met ketenpartners.

Stap 4: MAATREGEL
Vermelding van de maatregel die is getroffen om een dergelijk (bijna)incident in de toekomst te voorkomen.