19 januari 2017

Kwaliteit en Privacy

Kwaliteit
De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk in de GGZ sector. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten. Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst middels een te volgen visitatietraject. Dit visitatietraject wordt uitgevoerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. Psychologenpraktijk Maas en Waal heeft sinds 2017 een visitatiecertifcaat. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de gestelde eisen.

Kwaliteitsstatuut
GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars hebben samen het model kwaliteitsstatuut ontwikkeld. Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om dit model als een professionele standaard op te nemen in het kwaliteitsregister op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet.  In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Maas en Waal kunt u, indien gewenst, op de praktijk inzien.
Hier vindt u de kwaliteitscriteria van het LVVP (beroepsgroep): https://lvvp.info/over/de-vereniging/kwaliteitsbeleid/

Kwaliteitsstandaarden
Binnen de praktijk wordt bij de zorgverlening gebruik gemaakt van kwaliteitsstandaarden. Een kwaliteitsstandaard beschrijft in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. Op www.ggzstandaarden.nl wordt een overzicht gegeven van alle kwaliteitsstandaarden voor de GGz. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg is voor cliënten met een bepaalde psychische aandoening gedurende het complete zorgcontinuüm. Het geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. In de zorgstandaard staat beschreven wat de cliënt kan verwachten, op het vlak van behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Op deze manier wordt het voor de cliënt inzichtelijk wat hij/zij kan en mag verwachten in het zorgtraject.
Hieronder volgt een overzicht van de gehanteerde zorgstandaarden:

-Depressieve-stemmingsstoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-stoornissen/introductie
-Angststoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen/introductie
-Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/angstklachten-en-angststoornissen/introductie
-Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen
In ontwikkeling.
-Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk/introductie

Voor informatie over de standaarden specifiek geschreven voor cliënten kan men terecht op www.thuisarts.nl. Deze informatie is gebaseerd op bovengenoemde kwaliteitsstandaarden voor de GGz. Men vindt hier beknoptere (behandel)informatie over de verschillende psychische stoornissen/problemen (zoals depressie, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis).

Effectmeting, tevredenheidsonderzoek en de zorgvraagtypering
Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling. ROM heeft vijf kernfuncties: behandelen, begeleiden, leren, verantwoorden en onderzoeken. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.
Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij cliënten, en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen en periodiek bij langdurende zorg. Aan de hand van de metingen kan de behandelaar de therapie tussentijds bijsturen. Zicht op kwaliteit en transparantie staat ook hoog op de agenda van politici, de overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen cliënt en behandelaar het succes van de behandeling sterk beïnvloedt. ROM kan hier positief aan bijdragen. Op praktijkniveau, dus volledig geanonimiseerd, leveren we deze gegevens aan aan de NZA. Deze instanties zijn door de overheid aangewezen om behandelingseffecten op landelijk niveau in kaart te brengen en te bewaken.
Wat is zorgvraagtypering? Zorgvraagtypering wordt vanaf 2024 een hulpmiddel bij keuzes over inzet van zorg bij groepen patiënten. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte van de zorg die nodig is duidelijker. Met zorgvraagtypering kan straks makkelijker worden besproken wat gepaste en doelmatige zorg is. vanaf 2022 registreren zorgverleners in de ggz gaan dan ook het zorgvraagtype van hun patiënten. Het zorgvraagtype geeft een momentopname van de zorgvraag van een patiënt. In 2022 en 2023 dient de registratie van het zorgvraagtype vooral om informatie verzamelen voor de validatie en doorontwikkeling van zorgvraagtypering. Vanaf 2024 gaat zorgvraagtypering ondersteunen bij afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat voor specifieke patiëntengroepen een reële vergoeding is, gegeven de voor die groep gepaste en doelmatige zorg. Wilt u meer lezen over zorgvraagtypering en privacy, lees dan de folder van de NZA.

In onze praktijk vinden wij de kwaliteit van onze behandelingen erg belangrijk. Om de kwaliteit van onze behandelingen, en de werkwijze van onze praktijk te bewaken en waar nodig te verbeteren, vragen wij u deel te nemen aan ROM. Dit betekent dat wij als praktijk bij onze cliënten effectmetingen (voormeting en een nameting ) doen, met behulp van klachten vragenlijst(en), om zo het effect van de behandeling inzichtelijk te maken. Ook vragen wij u na afloop van de behandeling een cliënt tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden u per e-mail toegestuurd in een beveiligde mailverbinding. Doel hiervan is de kwaliteit van onze behandelingen te bewaken en waar nodig te verbeteren.

Wet- en Regelgeving / Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een Europese verordening en van toepassing in alle EU-lidstaten. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG bevat nieuwe en strengere regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe zit het met mijn privacy?
Klink op deze link om hier meer over te lezen.

In ons Privacystatement staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Klik op deze link voor het Privacystatement van Psychologenpraktijk Maas en Waal.

Klachtenregeling
Klik op deze link voor uitgebreide informatie over hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar.