6 april 2012

Vergoeding van de Generalistische Basis GGZ

Psychologenpraktijk Maas en Waal heeft voor Generalistische Basis GGZ met de volgende verzekeraarsgroepen een contract afgesloten:

  • CZ Zorgverzekeringen/ Nationale Nederlanden/ OHRA
  • VGZ
  • Menzis
  • Zilveren Kruis
  • Caresq
  • DSW
  • Salland
  • ASR
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid

Let op: Deze verzekeraarsgroepen vormen diverse koepelorganisaties, waaronder meerdere zorgverzekeraars vallen.

De financiering voor de GGZ gaat volgens het zorgprestatiemodel.
Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na uw intakegesprek bij één van onze psychologen. Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op uw van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake wordt sowieso  vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of wij kunnen u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ.

Wat staat er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Zo staat er welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering (zie voor uitleg hieronder).Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vijf verschillende zorgprestaties mogelijk:

· consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

· consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

· intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

· reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

· groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Uw behandelaar heeft met iedere zorgverzekeraar tariefafspraken gemaakt. De tariefafspraken zijn een % van het maximale NZA tarief. Deze tariefafspraken zijn per zorgverzekeraar anders.

Maximale tarieven voor verzekerde zorg volgens het zorgprestatiemodel 2024 (vastgesteld door de NZA):
CO0042 Diagnostiek 5 minuten €39,98
CO0172 Diagnostiek 15 minuten €68,88
CO0302 Diagnostiek 30 minuten €114,20
CO0432 Diagnostiek 45 minuten €159,70
CO0562 Diagnostiek 60 minuten €183,44
CO0692 Diagnostiek 75 minuten €223,48
CO0822 Diagnostiek 90 minuten €274,01
CO0952 Diagnostiek 120 minuten €380,13

CO0107 Behandeling 5 minuten €31,48
CO0237 Behandeling 15 minuten €56,19
CO0367 Behandeling 30 minuten €95,67
CO0497 Behandeling 45 minuten €135,89
CO0627 Behandeling 60 minuten €161,46
CO0757 Behandeling 75 minuten €198,72
CO0887 Behandeling 90 minuten €242,76
CO1017 Behandeling 120 minuten €346,41

OV0007 Intercollegiaal overleg kort €25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang €76,35

TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten-ggz €34,76
TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten-ggz €89,61

OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden €104,69

Wat is zorgvraagtypering?
Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Disclaimer
Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. Psychologenpraktijk Maas en Waal doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Psychologenpraktijk Maas en Waal aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tarief voor onverzekerde zorg en/of niet nagekomen afspraken in 2023:
OVP0012 Niet-basispakket Consult € 131,82
Voor niet nagekomen afspraken en/of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak wordt €131,82 in rekening gebracht.

Let op: In geval van verhindering dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht.

Medicas:
Psychologenpraktijk Maas en Waal is aangesloten bij Medicas. U kunt hier onze betalingsvoorwaarden inzien.