6 april 2012

Vergoeding van de Generalistische Basis GGZ

Psychologenpraktijk Maas en Waal heeft voor Generalistische Basis GGZ met de volgende verzekeraarsgroepen een contract afgesloten:

 • CZ Zorgverzekeringen/ Nationale Nederlanden/ OHRA
 • VGZ
 • Menzis
 • Zilveren Kruis
 • Caresq
 • DSW
 • Eno
 • ASR
 • ONVZ
 • Zorg en Zekerheid

Let op: Deze verzekeraarsgroepen vormen diverse koepelorganisaties, waaronder meerdere zorgverzekeraars vallen.

 

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 is de financiering voor de GGZ veranderd. Lees dit goed door zodat u niet voor onverwachtse kosten komt te staan.

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten?

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u hieronder. 

Waarom een nieuw model?
Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
Zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (zie voor uitleg hieronder).Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vijf verschillende zorgprestaties mogelijk:

· consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

· consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

· intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

· reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

· groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.
Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Uw behandelaar heeft met iedere zorgverzekeraar tariefafspraken gemaakt. De. tariefafspraken zijn een % van het maximale NZA tarief. Deze tariefafspraken zijn per zorgverzekeraar anders.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1
· Start behandeling: 1 november 2020
· Einde behandeling: 31 oktober 2021
· Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.Voorbeeld 2
· Start behandeling: 1 mei 2021
· Einde behandeling: 12 februari 2022
· Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Wat is zorgvraagtypering?
Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.
De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.
De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Disclaimer
Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. Psychologenpraktijk Maas en Waal doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Psychologenpraktijk Maas en Waal aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.


Tarief voor onverzekerde zorg en/of niet nagekomen afspraken in 2022:
OV0012 Niet-basispakket zorg Consult € 117,33
Voor niet nagekomen afspraken en/of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak wordt €117,33 in rekening gebracht.

Let op: In geval van verhindering dient u 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen, daar de voor u gereserveerde tijd anders in rekening zal worden gebracht.

Medicas:
Psychologenpraktijk Maas en Waal is aangesloten bij Medicas. U kunt hier onze betalingsvoorwaarden inzien.

 

FINANCIERING 2021:

Generalistische Basis GGZ:

 • Vergoeding per behandeling in plaats van per gesprek.
 • Geen eigen bijdrage per behandeling.
 • Let op: uw eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar met u verrekend!

Maximum tarieven 2021 voor Generalistische Basis GGZ vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):
180001 Kort € 522,13
180002 Middel € 885,01
180003 Intensief € 1.434,96
180004 Chronisch € 1.380,49
180005 Onvolledig behandeltraject € 228,04
Zorgverzekeraars hebben ons gecontracteerd voor een percentage van het maximale tarief. Dit verschilt dus per zorgverzekeraar.

Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na uw intakegesprek bij één van onze psychologen. Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op uw van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake (maximaal twee gesprekken) wordt sowieso  vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of wij kunnen u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ.